LAULASMAA SUVELAAT 2017

Hea Kaupleja!

Oled oodatud registreerima 8.juulil toimuvale Laulasmaa Suvelaadale.

Registreerimiseks täida link siin:  https://goo.gl/forms/hl4dtNp2elAXrAO02

Lisainfo: laulasmaask (at) gmail.com, tel 56614000

FB: Laulasmaalaat

koduleht: laulasmaalaat.simplesite.com

HINNAKIRI

Hinnakiri Laulasmaa Laadale, kehtib kuni 20.04.2017

*E-eeskülg/ K-külg

Hinnakiri murualale:

E3XK3m koht 29 EUR
E2XK3m koht 23 EUR
E1X3m koht 13 EUR
E5X3m koht 53 EUR


Hinnakiri käsitöölistele murualal:
E3XK3m koht käsitööline 24 EUR
E2XK3m koht käsitööline 18 EUR
E1X3m koht käsitööline 11 EUR

ASFALTALA ON TÄITUNUD! Hinnakiri asfaltalal - (telgid asetsevad murul, ostjad asfaldil):
E3XK3m koht X EUR
E2XK3m koht X  EUR
E1X3m koht X EUR
E5X3m koht X  EUR
Suuremate kohtade soovi korral palume registreerimise vormis pöörduda korraldaja poole.
Keila valla elanikele/kauplejatele soodushind, küsi üle!
Müügipinnaks pakkume täis meetreid ehk 2,5 m ei saa osta!
Asfaltala on kooli esine ala, kus müügikohad ümber asfaltplatsi!
Kirbukas 1m - 5 eur ja soovi korral autoga müügialal 5 eur. vabade kohtade olemasolul.
Müüjate parkla asub ka laadaplatsi sees, ehk täpselt kirbuka ala taga, sinna parkimine on tasuta, kuni kohti jätkub!
Autoga müügiplatsile 8 eur( saab osta alates 3x3m müügipinna puhul ja kohtade olemasolul!)
Elekter 10 Eur/koht, palume lisada,mitu kw soovite ja millised tarbijaid kasutate!
Toitlustajate hind 180 Eur, vajalik oma generaator!


Registreerimise link leia siit: https://goo.gl/forms/hl4dtNp2elAXrAO02

 

 

KAUPLEMISTINGIMUSED

OSALEMISTINGIMUSED KAUPLEJATELE LAULASMAA 

LAADAL 2017.

1.        Üldtingimused

-          Laulasmaa Laat  toimub Harjumaal, Keila vallas, Laulasmaal,  

           Laulasmaa Kooli ees/ kõrval  08.07.2017.a

-          Laadale on oodatud kauplema Kauplejad, kes pakuvad omavalmistatud,
           käsitsi tehtud, algupärast või rahvuslikku kaupa, mahe- ning talukaupa,
           toidukaupa ja istikuid, taimi jm. kohalikku toodangut( riided, jalanõud,
           mööbel, tehnika, kosmeetika jne. Kauplejate hulgas ei soovi näha Poola
           kauba müüjaid!

-          Laada Korraldajatel on õigus mitte lubada kauplema isikuid, kes ei paku
           eelregistreerimisel märgitud  kaupu või kelle poolt pakutavad kaubad ei
           ühti korraldajate arvates Laada eesmärgiga.

-          Mistahes kauba müümisel vastutab kauba müüja ja/või  müügikoha valdaja 
           õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

-          Toidukaubaga Kaupleja peab arvestama vajalike

           Veterinaar- ja Toiduameti nõuetega ning vormistama teavituse

-          Töödeldud loomakasvatussaadustega Kauplejal tuleb vajadusel ette
           näidata veterinaartõend ja taimedega Kauplejal taimetervisetõend.

           Alkoholi müüja peab omama vastavaid lubasid: 
           http://www.vet.agri.ee/?id=98&op=body

-          Kaupleja on kohustatud olema viisakas ja lugupidava suhtumisega
           Laada külastajate  kui ka kaaskauplejate suhtes.

-          Korraldaja kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on:

  • Email: laulasmaask@gmail.com
  • Telefon:  + 372 56614000 või siis +372 55655666

 

2.        Registreerumine laadale

-          Pääs Laadale kauplema toimub eelregistreerimise kaudu. Eelregistreerimine toimub                  kuni 30.05.2017 (k.a). Müügipinnad pakume täis meetri kaupa ehk nt 2,5 m ei saa                  osta.

-          Peale registreeringu kinnitamist max 14 päeva jooksul,
           edastatakse Kaupleja e-maili aadressile arve registreerimistasu 
           suuruse  ja 
tasumistingimuste kohta. Arve saamine on 
           kinnituseks, 
et olete registreeritud.

-          Registreering jõustub lõplikult pärast registreerimistasu laekumis Korraldajale.

-          Kui Kaupleja ei tasu tähtaegselt registreerimistasu, siis tema registreering
           tühistatakse hiljemalt 7 päeva pärast maksetähtaega.

-          Kui kauplemistegevus eeldab elektrienergia tarbimist, siis tuleb sellest 
           Korraldajat (eel)registreerimisel teavitada (läbi registreerimisvormi).
           Korraldajatele tuleb teada anda, mis ja millise võimsusega (kWh) seadmeid
           Kaupleja kasutab. Vastasel juhul ei saa korraldaja garanteerida kvaliteetset
           elektriühendust
.

-          Laadal mitte osalemise puhul, raha ei tagastata!
           Ostetud kohtade müük on keelatud ! 

3.        Kauplemiskoha ülesseadmine

-          Kauplejad pääsevad kauplemisalale alates 8.juuli.2017 kuupäevast, kella
           07.00 st alates.

-          Laadal kauplemist lubavaks dokumendiks on müügipilet 
           (alkohoolsete jookide 
ja tubakatoodetega kauplejatel peab olema 
           tehtud registreering 
majandustegevuse registris).

-          Müügipilet  saadetakse teie emailile  ca. nädal enne laata! 
           Sellega pääseb sisse laada alale!

-          Kauplemiskohale on lubatud üles seada ainult need seadmed ja vahendid, 
           mis 
on  registreerimisel teada antud. Korraldajatel on õigus kohustada
           Kauplejal 
kõrvaldama Laadalt kõik seadmed ja/või vahendid, 
           mis ei vasta
 registreerimisel teada antud tingimustele.

-          Korraldajatel on õigus kontrollida ja viia läbi mõõdistusi Kauplemisel 
           kasutatavate elektri- ja/või muude seadmete osas. Kui kontrollimise
           tulemusel selgub, et mõõdistatav seade ei vasta algselt kokkulepitule või 
           Kaupleja pole kasutatavast seadmest Korraldajat eelnevalt teavitanud, on
           Kaupleja kohustatud seadme koheselt Laadaplatsilt kõrvaldama.

-          Iga elektritarbija võtab kaasa oma pikendusjuhtmed 
          ( ühenduskohani võib 
olla 50-80 m) !

-          Peale kauplemiseks vajaliku kauba ja/või inventari mahalaadimist on
           Kaupleja kohustatud transpordivahendi kõrvaldama Laadaplatsilt, parkides
           viimase(d)
selleks  ettenähtud kohta.( v.a kui on ostetud parkimine
           laadaplatsil)

-          Parkimist müügiplatsile müüakse alates 3 m laiuse müügikoha ostmisel
           ja auto 
suurus ei tohi ületada järgmisi mõõte: 
           pikkus 5m, laius 2m. Suuremate autode 
puhul erihind ja erikokkulepe!

-          Korraldajad ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas, 
           mis 
on tekkinud Kaupleja poolse kokkuleppe rikkumise tõttu.

-          Korraldajal on õigus teha kauplemiskohtade osas ümberpaigutusi. Ümberpaigutuste                  korral arvestatakse võimalusel Kaupleja poolsete soovidega. Lihtsalt sooviga, et                      müügikoht ei sobi saab ümbertõstmist taodelda vaid vabade kohtade olemasolul ja                    lisatasu ees, mis on kohapeal 20 Eur.

4.        Kauplemine

-          Aktiivne kauplemisaeg Laadal on 8. Juuli 2017 kuupäeval, kella 11.00
      
     kuni 15.00.

-          Korraldaja eeldab, et Kaupleja pakub oma kaupa eelpool mainitud 
           ajavahemikul.

-          Juhul kui Kaupleja soovib Laadalt lahkuda enneaegselt, siis tuleb see
           Korraldajaga kooskõlastada , sest laada ajal on laadaplatsil ilma loata
           sõitmine keelatud.

-          Laadal kauplemise käigus on Kauplejal keelatud tarvitada joovastavaid
           või narkootilise mõjuga aineid.

-          Korraldajatel on õigus keelata kauplemine ja kohustada Laadalt lahkuma
           Kaupleja, kes on ilmselgete joobe või narkootilise aine 
           pruukimise tunnustega 
(lõhn, käitumine jne).

-          Kaupleja on kohustatud kauplemise ajal hoidma oma kauplemiskoha
           ja selle 
ümbruse puhtana ja koristama tekkinud prügi. Suuremahuliste kastide
           ja karpide prügikonteineritesse panemine on keelatud, sellised pakendid 
           tuleb ise ära viia!

-         Kõik toitu pakkuvad ja müüvad kauplejad, peavad oma prügi ise ära viima,
          mitte ladustama kohalikkesse prügikastidesse!

5.        Kauplemiskoha mahavõtmine

-          Kauplemiskoht tuleb demonteerida hiljemalt 8.juuli  2017 kella 18.00-iks.

-          Peale kauplemiskoha demonteerimist tuleb kauplemiskoht koristada.

           Tekkinud prügi ja jäätmed tuleb viia selleks ettenähtud kohta v.a toitlustajad
           ja toidukauba müüjad.

           Toitlustajad/ toidukaupade müüjad võtavad oma prügi ise kaasa!

6.        Korraldaja vastutus 

           Korraldaja vastutab ürituse üldkorra ja turvalisuse tagamise eest laada  
           territooriumi kogu ürituse ajal. Korraldaja ei vastuta väljapanekute
           konstruktsioonide, materjalide ning seadmete kahjustamise ja 
           kadumise eest 
laada toimumise ja laada üles- ning kokkupaneku ajal. 
           Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste eest. 
           Korraldaja ei vastuta kaupmeeste poolt jagatud
           informatsiooni õigsuse ja sisu eest.

7.        Muud tingimused/ info

           Korraldaja ei varusta kauplejaid müügilettide, varjualuste ja muu
           kauplemiseks vajaliku inventariga

           Kõikidest pretensioonidest tuleb Korraldajat teavitada koheselt.

           Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

******************************************************************************

NB! LAADAL KAUPLEJA MEELESPEA - Tarbijakaitseamet